Select another country/language

Podmienky

Version: 0.1

Podmienky

Verzia: 0.1

Podmienky pre používateľov FordPass v Európe – Slovensko

(„Podmienky“)

Verzia: 27. augusta 2019

Vitajte vo FordPass, inteligentnejšom spôsobe pohybu! FordPass je nová platforma, ktorá Vám umožní prehodnotiť Váš spôsob cestovania. Prostredníctvom súboru osobných, digitálnych a fyzických riešení Vám FordPass poskytne viac možností mobility, takže môžete zájsť ďalej, než ste si mysleli, že je možné.

Predtým, ako začneme, by ste mali vedieť, ako FordPass funguje. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte svoj súhlas s našimi podmienkami. Pozorne si ich prečítajte. Pomocou nižšie uvedeného obsahu sa môžete jednoducho prejsť týmito podmienkami:

1.    Všeobecné informácie

1.    Zmluva FordPass

2.    Systémové požiadavky

2.    Služby

1.    Môj predajca

2.    Moje vozidlá

3.    Výhody FordPass

4.    Parkovanie

5.    Prevádzkovať

3.    FordGuides

4.    Cestná asistencia

5.    Doba platnosti

6.    Bezpečnosť vozidiel

7.    Ochrana a bezpečnosť údajov

8.    Komunikácia

9.    Osobitné podmienky a materiály tretích strán

1.    Osobitné podmienky

2.    Materiály tretích strán

10.    Obmedzené licencie

11.    Oznámenie o ochrannej známke

12.    Záväzok

13.    Rozhodné právo

14.    Kontaktujte nás

 

1. Všeobecné informácie

Tieto podmienky upravujú prístup k aplikácii FordPass (ďalej len „FordPass“) a jej používanie medzi jednotlivými používateľmi FordPass (ďalej len „Vy“) a spoločnosťou Ford Smart Mobility U.K. Limited, Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London, England, E20 3BS; IČO 11099683(ďalej len „Ford“, „my“, „nás/nám/nami“).

Tieto podmienky nijako nemenia podmienky žiadnej inej zmluvy, ktorú ste uzavreli s nami alebo inou spoločnosťou Ford. Tieto podmienky obsahujú dôležité informácie o FordPass. FordPass je služba, ktorá sa spolieha na údaje získané od Vás, z Vášho mobilného zariadenia a z Vášho vozidla, ako je poloha a jazdné vlastnosti, aby sme Vám mohli poskytovať prvotriednu funkčnosť a služby, ako aj komunikáciu prispôsobenú Vašim záujmom. Viac informácií nájdete aj v našich Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sk_sk/privacy.html). Ak si chcete ponechať kópiu týchto podmienok, navštívte stránku https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sk_sk/terms.htmla uložte si ich alebo vytlačte. Tieto podmienky sú k dispozícii aj vo FordPass v informáciách o Vašom účte. Kópiu týchto podmienok dostanete aj na trvalom médiu (napr. ako súčasť e-mailu) po uzavretí zmluvy. Prístup k FordPass a jej používanie v súlade s týmito podmienkami je obmedzené na Európu.

1.     Zmluva FordPass

Ford ponúka základné funkcie a umožňuje prístup k informáciám súvisiacim s vozidlom a doplnkovým službám v samostatných apletoch prostredníctvom FordPass (ďalej len„Služby“). Služby, ktoré máte k dispozícii, sú opísané v kapitole 2 nižšie. Ak chcete používať funkcie a služby FordPass, musíte sa zaregistrovať a súhlasiť s týmto podmienkami. Registráciou do FordPass si vytvoríte prihlasovacie meno zadaním Vašej e-mailovej adresy a hesla. Používanie niektorých služieb si môže vyžadovať uzatvorenie samostatnej zmluvy a môže podliehať príslušným osobitným zmluvným podmienkam (ďalej len„Osobitné podmienky“). Osobitné podmienky platia súčasne s týmito podmienkami. Pokiaľ osobitné podmienky nestanovujú inak, služby vám budú poskytnuté bezplatne.

Výberom (zaškrtnutím) políčka a kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“, vyjadrujete súhlas s tým, že budete pri používaní FordPass viazaný týmito podmienkami.

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť hneď po tom, ako dostanete e-mail s potvrdením alebo najneskôr vtedy, keď budete môcť začať používať služby.

Registrácia do FordPass vyžaduje, aby ste si vybrali krajinu, uviedli svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu a vytvorili heslo. Môžete tiež pridať svoje mobilné telefónne číslo a poštovú adresu. Môžete sa tiež rozhodnúť, či od nás chcete dostávať marketingové oznámenia.

Osobné údaje, ktoré úzko súvisia so službou, sa zhromažďujú na obrazovke s prispôsobeným appletom.

Tieto podmienky z času na čas upravíme (ak sa na základe nášho odôvodneného názoru domnievame, že je to potrebné (napríklad z bezpečnostných, právnych alebo regulačných dôvodov, ak zmeníme rozsah našich dostupných služieb alebo ak zavedieme nové služby)). Ak rozšírime rozsah našich dostupných služieb, zavedieme nové služby alebo ak sú navrhované zmeny pre Vás priaznivé, zmeny a doplnenia sa budú považovať za Vami prijaté vtedy, ak ste o nich boli informovaní a pokračovali ste v používaní FordPass bez námietok po dátume, kedy zmeny a doplnenia nadobudli účinnosť.

Ak akékoľvek navrhované nové podmienky budú mať za následok zníženie služieb alebo reštrikciu či obmedzenie Vašich existujúcich práv podľa tejto dohody, doručíme Vám primerané predbežné oznámenie, ktoré bude vystavené vždy, ak to bude z praktického hľadiska možné, najmenej dva mesiace pred tým, ako navrhované zmenené podmienky nadobudnú účinnosť. O navrhovaných zmenách podmienok Vás budeme vždy informovať zaslaním e-mailu na Vašu aktuálnu registrovanú e-mailovú adresu alebo tiež prostredníctvom push notifikácií. V tomto oznámení bude uvedený dátum, kedy navrhované podmienky nadobudnú účinnosť.

Ak si neželáte akceptovať zmenu týchto podmienok, môžete túto zmluvu kedykoľvek ukončiť (ako je uvedené v kapitole 5 nižšie).

2.     Systémové požiadavky

Používanie FordPass si vyžaduje kompatibilný mobilný telefón alebo prenosné zariadenie, prístup k internetu (môžu sa uplatňovať poplatky tretích strán) a softvér (môžu sa uplatňovať poplatky tretích strán) a z času na čas si môže vyžadovať vylepšenia alebo aktualizácie. Viac informácií o sadzbách a poplatkoch súvisiacich s používaním získate od svojho mobilného operátora. S cieľom zabrániť pochybnostiam Vás chceme vopred upozorniť, že neprevádzkujeme mobilnú telefónnu sieť ani neposkytujeme žiadne takéto služby.

Ak chcete získať prístup k niektorým službám FordPass, Vaše vozidlo Ford by malo byť vybavené kompatibilným systémom SYNC. Ak je Vaše vozidlo vybavené systémom SYNC, súhlasíte s tým, že Váš softvér SYNC môžeme aktualizovať v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „EULA“) uvedenou v návode na obsluhu vozidla alebo poskytnutou iným spôsobom priamo nami. Softvér SYNC si môžete aktualizovať aj prostredníctvom FordPass. Za používanie údajov sa môžu uplatňovať sadzby a poplatky.

Nie všetky funkcie alebo služby budú k dispozícii na všetkých trhoch a pokrytie môže byť obmedzené, a to aj z dôvodu spôsobilosti Vášho vozidla a veľkosti dátového balíčka. Dostupnosť funkcií sa môže meniť a závisí od mobilného zariadenia a spôsobilosti vozidla a prístupu k internetu, ktorý máte k dispozícii. FordPass môže byť z času na čas nedostupný alebo prerušený z rôznych dôvodov, ako sú environmentálne alebo topografické podmienky a veľkosť dátového balíčka.

Ste zodpovedný za udržiavanie informácií o Vašom účte FordPass, ako aj samotného hesla, v tajnosti. Ste taktiež zodpovedný za akúkoľvek neoprávnenú činnosť na Vašom účte, ak ste ju spôsobili z nedbanlivosti alebo úmyselne. Súhlasíte s tým, že o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu alebo hesla nás budete okamžite informovať.

Metódy odinštalovania sa líšia v závislosti od Vášho zariadenia. Ak chcete odinštalovať FordPass, musíte použiť nástroje na správu aplikácií, ktoré sú súčasťou Vášho zariadenia. Ak potrebujete pomoc, nahliadnite do návodu na obsluhu Vášho zariadenia.

Ak má Vaše vozidlo zabudované zariadenie, prečítajte si návod na obsluhu vozidla za účelom vypnutia prenosu dát, čo si môže vyžiadať úplný reset v nastaveniach systému SYNC.

2. Služby

V budúcnosti môžeme rozšíriť rozsah dostupných služieb FordPass a/alebo doň pridať nové služby. Nižšie nájdete podrobný opis služieb, ktoré sú aktuálne súčasťou FordPass alebo Vám budú v blízkej budúcnosti sprístupnené:


1.     Môj predajca

Funkcia Môj predajca Vám umožní spojiť sa s predajcom Ford, naplánovať servis, vyhľadať predajcov Ford, získať trasu k predajcovi Ford a zobraziť aktuálny stav vozidiel na sklade u predajcu Ford. Používaním lokalizačných služieb budete podliehať podmienkam stanoveným treťou stranou v súvislosti s lokalizačnou alebo mapovacou službou, ktorú používate.

Za všetky návštevy servisu a samotný servis vozidiel zodpovedáte Vy a váš predajca Ford. Predajcovia Ford sú samostatné právnické osoby a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za činnosti týchto predajcov, vrátane akýchkoľvek služieb poskytnutých Vaším predajcom Ford alebo obsahu webových stránok predajcov Ford.

Funkcia Môj predajca Vám tiež umožní zobraziť nový stav vozidiel na sklade u Vášho preferovaného predajcu Ford. Stav vozidiel na sklade uvedený vo FordPass nemusí byť aktuálny a zhodovať sa so stavom vozidiel na sklade u Vášho predajcu Ford. Nie sme nijakým spôsobom povinní overovať stav vozidiel na sklade uvedený jednotlivými predajcami Ford. Nenesieme preto zodpovednosť za žiadne prípadné nepresnosti. Pre aktuálnu cenu a dostupnosť akéhokoľvek vozidla a akékoľvek platné zmluvné podmienky kontaktujte svojho predajcu Ford.

2.     Moje vozidlá

Funkcia Moje vozidlá vám umožní prístup k určitým informáciám týkajúcim sa Vášho vozidla prostredníctvom FordPass. Ak chcete svoje vozidlo zaregistrovať pomocou funkcie Moje vozidlá, musíte zadať svoje VIN číslo. Aby ste mohli prepojiť svoj účet FordPass s VIN číslom vozidla, ktoré nevlastníte alebo nemáte na leasing, musíte byť oprávneným používateľom vozidla, čo by mal schváliť primárny majiteľ účtu a overiť vo vozidle. Vaše VIN číslo môžete z FordPass kedykoľvek odstrániť; odstránenie VIN čísla však môže ovplyvniť určité funkcie FordPass.

Funkcia Moje vozidlá Vám tiež umožní zobraziť video návody k Vášmu vozidlu. Na zobrazenie týchto videí bude FordPass odkazovať na webovú stránku Ford (http://www.ford.sk/). Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Ford, ale môže mať podliehať osobitným zmluvným podmienkam. Pred prezretím akýchkoľvek video návodov si prečítajte podmienky a zásady ochrany osobných údajov webových stránok spoločnosti Ford. Používanie video návodov je na Vaše vlastné riziko. Tieto videá používajte opatrne a nikdy sa nepokúšajte vykonať údržbu vozidla, ktorá si môže vyžadovať profesionálny zásah.

Upozorňujeme, že informácie uvedené v časti Moje vozidlá slúžia len na informatívne účely. Informácie zobrazené v časti Moje vozidlá nemusia odrážať aktuálny a/alebo súčasný stav Vášho vozidla. Informácie o presnom a aktuálnom stave Vášho vozidla nájdete na palubných prístrojoch a displejoch vozidla.

Berte na vedomie, že je zodpovednosťou vodiča zabezpečiť, aby bolo vozidlo v správnom prevádzkovom stave.

3.     Výhody FordPass

Keď sa zaregistrujete vo FordPass, automaticky získate výhody FordPass. Výhody FordPass zahŕňajú špeciálne ponuky a iné akcie, ktoré môžu byť založené na činnostiach, ktoré vykonávate prostredníctvom FordPass. Aby ste mohli používať iné funkcie Fordpass, nemusíte využívať výhody FordPass. Druh a frekvencia ponúk a akcií sa bude líšiť a každá podlieha vlastným podmienkam a pravidlám. Výhody FordPass nie sú súčasťou iných vernostných programov ponúkaných prostredníctvom nás alebo našich pridružených spoločností. Výhody FordPass sa môžu kedykoľvek zmeniť a niektoré funkcie nemusia byť dostupné pre všetky modely vozidiel.

Vyjadrujete súhlas s tým, že Vám bude spoločnosť Ford, Vaše autorizované obchodné zastúpenie a pridružení partneri spoločnosti zasielať informácie o výhodách FordPass, ktoré môžu byť prispôsobené na základe osobných údajov (ako je poloha či jazdné vlastnosti), ktoré nám prostredníctvom FordPass poskytnete.

Kapitola 7 o ochrane údajov a súkromia sa vzťahuje najmä na výhody FordPass.

4.     Parkovanie

Funkcia parkovania Vám umožňuje vyhľadať dostupné parkovisko zobrazením dostupných parkovísk pomocou lokalizačnej služby alebo mapovacej služby tretej strany, ktorú už vo svojom mobilnom zariadení používate. Používaním lokalizačných služieb budete podliehať podmienkam stanoveným treťou stranou v súvislosti s lokalizačnou alebo mapovacou službou, ktorú používate.

Zobrazené parkoviská môžu podliehať poplatkom. Tieto poplatky sú účtované tretími stranami. Neposkytujeme žiadne parkovacie služby a neprevádzkujeme žiadne parkovisko.

Neoverujeme kvalitu, vhodnosť, bezpečnosť ani zabezpečenie zobrazenej možnosti parkovania. Neposkytujeme preto žiadne záruky týkajúce sa kvality, vhodnosti, bezpečnosti alebo zabezpečenia akejkoľvek zobrazenej možnosti parkovania.

5.     Prevádzkovať

(1) Ak je Vaše vozidlo vybavené zabudovaným modemom, môže mať prístup k určitým prevádzkovým funkciám prostredníctvom aplikácie FordPass vrátane zamykania a odomykania dverí či diaľkového štartu a vypnutia vozidla, ak je to vo Vašej krajine povolené. Tieto funkcie nemusia byť dostupné pre všetky modely vozidiel. 

V prípade príslušných modelov diaľkový štart spôsobí, že alarm prejde do „režimu zníženej ochrany“, vypne snímanie pohybu vo vnútri vozidla a snímanie sklonu vozidla počas diaľkového štartu, aby sa zabránilo falošným alarmom. Obvodový alarm zostane aktívny. Dvojité uzamknutie dverí sa pri diaľkovom štarte z bezpečnostných dôvodov zmení na centrálne uzamykanie.

(2) FordPass Connecta voliteľná funkcia na vybraných vozidlách (zahŕňa službu SYNC Connect na obdobie dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja vozidla zaznamenaného predajcom Ford),sa vyžaduje pre určité funkcie. Po dvoch rokoch sa za využívanie služby FordPass Connect môžu uplatňovať poplatky. V takomto prípade by tieto poplatky podliehali samostatnej zmluve a spoločnosť Ford by Vás v tejto veci kontaktovala.

(3) Keď opúšťate vozidlo, vždy si so sebou vezmite kľúč alebo ovládanie. Počas prerušenia služby alebo v prípade, ak je batéria príliš vybitá, nemusí odomknutie vozidla na diaľku fungovať.

(4) V niektorých prípadoch možno budete musieť nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie predtým, ako budete môcť opäť používať FordPass. Uistite sa, že sa do vozidla dostanete vždy, a to aj vtedy, keď nemáte prístup k FordPass (napr. v prípade, že funkcia odomknutia v aplikácii nefunguje).

(5) Niektoré funkcie FordPass môžu vyžadovať, aby bolo Vaše vozidlo vybavené kompatibilným systémom SYNC alebo zabudovaným modemom („softvérom“). Ak je Vaše vozidlo vybavené softvérom, súhlasíte s tým, aby sme my alebo naše pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia služieb na diaľku kontrolovali a automaticky aktualizovali Váš softvér v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej len „EULA“), ktorá je súčasťou návodu na obsluhu vozidla alebo ktorú sme Vám poskytli iným spôsobom. Svoj softvér môžete aktualizovať aj prostredníctvom FordPass. Súhlasíte tiež s tým, že spoločnosť Ford, jej pridružené spoločnosti, poskytovatelia služieb a/alebo určení zástupcovia môžu pravidelne kontrolovať verziu softvéru a môžu na diaľku aktualizovať, vylepšovať, dopĺňať alebo meniť softvér bez akéhokoľvek ďalšieho oznámenia alebo dodatočného súhlasu. Za využívanie dát Vášho poskytovateľa telekomunikačných služieb sa môžu uplatňovať sadzby a poplatky .

(6) Nie všetky funkcie alebo služby budú dostupné na všetkých trhoch a pokrytie môže byť obmedzené, a to aj z dôvodu spôsobilosti Vášho vozidla a veľkosti dátového balíčka. Dostupnosť funkcií sa môže meniť a závisí aj od Vášho mobilného zariadenia, spôsobilosti vozidla a prístupu k internetu, ktorý máte k dispozícii.  FordPass môže byť z času na čas nedostupný alebo prerušený z rôznych dôvodov, ako sú environmentálne alebo topografické podmienky (napr. tunel, garáž, plánovaná údržba servera Ford atď.) a internetové pokrytie alebo veľkosť dátového balíčka.

(7) Ak má Vaše vozidlo zabudované pripojenie a vozidlo pripojíte cez FordPass, vozidlo bude naďalej prenášať údaje do spoločnosti Ford aj po odinštalovaní FordPass.  Ak chcete vypnúť prenos údajov z vozidla, prečítajte si návod na obsluhu vozidla. Vypnutie prenosu údajov si môže vyžadovať úplný reset nastavení systému SYNC.

(8) Ak je ňou vozidlo vybavené, funkcia stavu vozidla umožní zobraziť určité upozornenia vo FordPass týkajúce sa funkčnosti vozidla. Tieto upozornenia môžu zahŕňať funkčnosť elektrickej batérie, hladinu paliva, spotrebu paliva, počítadlo kilometrov, tlak v pneumatikách, číslo VIN a ďalšie diagnostické informácie. Tieto oznámenia by sa nemali používať a nemali by ste sa na ne spoliehať namiesto bežnej údržby vozidla. Ak sa domnievate, že sa vo Vašom vozidle vyskytol problém, poraďte sa s odborníkom na diagnostiku a požadovanú údržbu.

(9) Ak je Vaše vozidlo vybavené funkciou Wi-Fi hotspot a aktivovali ste si dátový balíček, informácie o svojom dátovom balíčku si môžete prezrieť prostredníctvom FordPass.  Pre využívanie bezdrôtovej služby sa musíte zaregistrovať priamo u poskytovateľa bezdrôtovej služby Vášho vozidla. Za bezdrôtovú službu a údaje o Vašom balíčku dostupné prostredníctvom FordPass je výhradne zodpovedný Váš poskytovateľ, pričom podlieha osobitným podmienkam, ktoré si dohodnete pri aktivácii služby.  Vždy venujte pozornosť cestnej premávke a počas vedenia vozidla sa nerozptyľujte. Wi-Fi hotspot je určený len pre cestujúcich.

(10) Funkcia mesačnej správy o účinnosti paliva je ovplyvnená správaním sa vodiča, ako aj inými netechnickými faktormi, ktoré zohrávajú úlohu pri určovaní spotreby paliva a emisií CO2. Každý vodič jazdí v rôznych dopravných a poveternostných podmienkach (leto, zima) odlišným spôsobom. Väčšinu času môžete stráviť jazdou na diaľnici alebo naopak, najmä na vidieckych cestách. Niektorí vodiči jazdia rýchlejšie, iní zase pomalšie. 

Správa spoločnosti Ford o spotrebe paliva prostredníctvom aplikácie FordPass nie je priamo porovnateľná s oficiálnymi údajmi o spotrebe paliva. Na porovnanie spotreby paliva nového osobného vozidla alebo hodnôt emisií CO2 na základe harmonizovaného skúšobného protokolu EÚ by sa mali použiť oficiálne hodnoty spotreby paliva alebo emisií CO2 uvedené v návode na obsluhu vozidla. 

Správa spoločnosti Ford o spotrebe paliva prostredníctvom aplikácie sa líši od správy ostatných výrobcov automobilov (OEM), preto sa neuvádza priame porovnanie.

3. FordGuides

Funkcia FordGuides vám umožňuje pripojiť sa k sprievodcovi prostredníctvom telefónu, živého četu alebo e-mailu, ak potrebujete akúkoľvek pomoc pri využívaní rôznych výhod FordPass a riešení mobility. Upozorňujeme, že FordPass nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu hovoru alebo internetové pripojenie poskytované Vaším dodávateľom siete. Upozorňujeme tiež, že využitie funkcie FordGuides môže mať za následok uplatnenie poplatkov tretích strán účtovaných Vaším poskytovateľom siete v súlade s vašou vzájomnou zmluvou. Použitie služby FordPass alebo FordGuides zo zahraničia môže mať za následok dodatočné roamingové poplatky.

FordPass Vám umožní poskytnúť kontaktné údaje sprievodcovi, ktorý Vás bude kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Prihlásením sa a vyjadrením súhlasu s podmienkami FordPass Vás môže FordGuides požiadať o overenie Vášho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Ak poskytnete svoje osobné kontaktné údaje, súhlasíte s tým, aby Vás FordGuides kontaktoval. So všetkými Vašimi osobnými údajmi a informáciami poskytnutými v rámci FordPass alebo FordGuides sa bude nakladať ako s dôvernými v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. FordGuides Vás nikdy nepožiada o odtajnenie Vášho hesla alebo PIN kódu.

4. Cestná asistencia

V prípade poruchy vozidla môžete prostredníctvom funkcie cestnej asistencie uskutočniť hlasový hovor do centra tiesňovej služby. Všetky následné náklady vynaložené na komunikáciu, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a dodávateľa, na tento účel budete znášať Vy.

Táto funkcia je možná len za predpokladu, ak ste poskytli svoj súhlas na odoslanie aktuálnej polohy v rámci aplikácie. Centrum tiesňovej služby použije tieto informácie na overenie Vašej polohy. Spoločnosť Ford tieto údaje neprijíma ani nijakým spôsobom nespracúva. Na používanie aplikácie s funkciou prenosu polohy je nevyhnutné pripojenie na internet. Všetky vzniknuté náklady znášate Vy.

Informácie o polohe sa môžu prenášať len vtedy, ak Vaše mobilné zariadenie dokáže identifikovať platnú polohu. Poloha, ktorú ste uviedli, nebude presná v prípade, ak sa nachádzate v budove (t. j. byt, poschodie atď.).

Cieľom spoločnosti Ford je poskytovať službu tiesňového volania do centra tiesňovej služby za čo najnižšiu cenu. Môžete byť požiadaný o úhradu akejkoľvek poskytnutej asistenčnej služby v prípade poruchy v dôsledku používania tejto funkcie.

Spoločnosť Ford nenesie žiadnu zodpovednosť za zverejnenie Vašich údajov z dôvodu chýb v prenose údajov a/alebo neoprávneného prístupu tretích strán.

5. Doba platnosti

Táto zmluva je platná na dobu neurčitú až do momentu jej ukončenia jednou zo zmluvných strán. Túto zmluvu môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať zaslaním písomného oznámenia (vrátane e-mailu) s uvedením, že si želáte svoj účet FordPass zrušiť. Vašu žiadosť následne spracujeme a postaráme sa o to, aby bol Váš účet zrušený a aby boli odpojené všetky dátové spojenia s platformou FordPass.

Od tejto zmluvy môžete odstúpiť aj do 14 dní odo dňa jej uzavretia bez udania dôvodu a bez vzniku akýchkoľvek nákladov. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo použitím kontaktných údajov, ktoré Vám boli poskytnuté podľa kapitoly 14). Na oznámenie Vášho zámeru od zmluvy odstúpiť môžete, ale nie ste povinný, použiť priložený vzorový formulár (pozrite PRÍLOHU k týmto podmienkam).

Túto zmluvu môžeme kedykoľvek vypovedať alebo môžeme dočasne pozastaviť časť Vášho prístupu k funkciám aplikácie (konajúc primerane), a to písomným oznámením (vrátane e-mailu zaslaného na Vašu aktuálnu registrovanú e-mailovú adresu) z nasledujúcich dôvodov:

1.    ak sa dopustíte závažného alebo pretrvávajúceho porušenia jednej z podmienok, ktoré sa Vám nepodarí odstrániť (ak je ho možné odstrániť) do 5 dní od doručenia písomného oznámenia, v ktorom o to budete požiadaný;

2.   ak nastanú okolnosti, kedy (podľa nášho odôvodneného názoru) takéto konanie zmierni identifikované riziko alebo zabráni zneužitiu, manipulácii alebo inému narušeniu FordPass z Vašej strany; alebo

3.    ak sa rozhodneme, že už nebudeme prostredníctvom FordPass poskytovať žiadne služby.

Po ukončení tejto zmluvy zrušíme Váš účet FordPass a sme oprávnení získať späť akékoľvek ID používateľa, ktoré ste vytvorili na účely používania inými používateľmi.

6. Bezpečnosť vozidiel

Upozornenie: Dôrazne odporúčame počas jazdy nepoužívať žiadne prenosné zariadenie. FordPass nepoužívajte počas vedenia vozidla. Používanie prenosného zariadenia počas jazdy môže byť zakázané platnými zákonmi a nariadeniami o cestnej premávke. Prihlásením sa do FordPass alebo jeho používaním na prenosných zariadeniach počas jazdy môže odviesť vašu pozornosť od situácie na cestách a viesť k strate kontroly nad vozidlom, vzniku nehody a zraneniu Vás alebo ostatných spolujazdcov. FordPass môže odosielať správy alebo push notifikácie na Váš mobilný telefón. Počas jazdy nečítajte správy na prenosných zariadeniach.

7. Ochrana a bezpečnosť údajov

Ford ako správca údajov zhromažďuje, uschováva, spracúva a používa Vaše osobné údaje vrátane údajov o používaní vozidla súvisiacich s vodičom a samotnom vozidle za predpokladu, že je to potrebné na účel poskytovania služieb prostredníctvom FordPass v súlade s týmito podmienkami.

8. Komunikácia

Ak sa rozhodnete s nami komunikovať, vyjadrujete svoj výslovný súhlasíte s tým, aby Vás naši zástupcovia kontaktovali Vami požadovaným spôsobom. V nastaveniach Vášho zariadenia si môžete vybrať, či chcete dostávať push notifikácie. Podrobnosti nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov (https://www.fordpass.com/content/ford_com/fp_app/sk_sk/privacy.html).

9. Osobitné podmienky a materiály tretích strán

1.     Osobitné podmienky

Používanie niektorých služieb si môže vyžadovať uzatvorenie samostatnej zmluvy s nami alebo jedným z našich partnerov Ford. Na samostatné zmluvy sa môžu vzťahovať osobitné podmienky. Takéto zmluvy budú uzatvorené medzi Vami a jedným z našich partnerov Ford a nebudú sa týkať priamo nás.

Ak sa na službu vzťahujú osobitné podmienky, príslušné osobitné podmienky Vám budú predložené pred prvým použitím služby a budete si môcť ponechať ich kópiu. Ak chcete službu používať, budete požiadaní o vyjadrenie súhlasu s osobitnými podmienkami. Ak odmietnete vyjadriť súhlas s osobitnými podmienkami, nebudete môcť využívať službu, na ktorú sa vzťahujú príslušné osobitné podmienky. Záväzné sú len tie osobitné podmienky, ktoré ste prijali, a ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie služby.

2.     Materiály tretích strán

FordPass môže tiež obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán (ktoré nie sú upravené osobitnými podmienkami), ktoré my nevlastníme ani nekontrolujeme, vrátane, ale nie výlučne, odkazov na webové stránky našich partnerov Ford („Služba tretích strán“). Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akejkoľvek služby tretej strany a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. Okrem toho nebudeme a nemôžeme cenzurovať ani upravovať obsah žiadnej služby tretej strany. Pri používaní služby tretej strany opúšťate platformu FordPass. Keď opustíte FordPass, mali by ste si vždy prečítať podmienky a zásady ochrany osobných údajov každej tretej strany, ktorej lokalitu služby navštívite. Keď budete používať službu tretej strany, upovedomíme Vás o tom. Vždy budete preto vedieť, či v danom momente využívate naše služby alebo služby tretích strán.

FordPass môže na poskytovanie služieb používať údaje zo zdrojov tretích strán, ako sú mapy a trasy. Tieto údaje a iné informácie nemusia byť vždy presné. Podmienky, ktoré sa vzťahujú na služby súvisiace s určením polohy, ku ktorým sa používaním FordPass zaväzujete, zahŕňajú:
https://legal.here.com/sk-sk/terms
https://legal.here.com/sk-sk/privacy/policy
https://legal.here.com/terms/supplier-requirements/hlp-developers/

Podmienky, ktoré sa vzťahujú na služby súvisiace s informáciami o aktuálnej cestnej premávke, ku ktorým sa používaním FordPass zaväzujete, zahŕňajú:
https://legal.here.com/sk-sk/terms
https://legal.here.com/sk-sk/privacy/policy

V prípade nezrovnalostí budú rozhodovať tieto podmienky namiesto podmienok, ktoré sa vzťahujú na lokalizačné služby.

FordPass môže obsahovať alebo sa čiastočne spoliehať na určitý bezplatný, zdieľaný alebo verejne prístupný softvér („Open Source Software“). Ďalšie informácie o akýchkoľvek povinnostiach alebo obmedzeniach, ktoré sa môžu vzťahovať na používanie softvéru (Open Source Software), nájdete v publikovaných informáciách o softvére (Open Source Software) na adrese http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.

10.              Obmedzené licencie

FordPass (vrátane všetkého softvéru, obsahu a údajov) je vlastníctvom našej spoločnosti alebo sa používa na základe licencie. FordPass je chránený celosvetovými autorskými právami, ochrannou známkou, patentom, obchodným tajomstvom alebo inými vlastníckymi právami bez ohľadu na to, či existuje oznámenie o autorských právach alebo iná ochranná známka. Súhlasíte s tým, že pri používaní FordPass budete dodržiavať všetky autorské zákony vrátane zabránenia neoprávnenému kopírovaniu. Okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente neudeľujeme aplikácii FordPass žiadne výslovné ani bezvýhradné vlastnícke práva.

V súlade s týmito podmienkami Vám udeľujeme nevýhradné, neprenosné, obmedzené právo na prístup, zobrazenie, používanie a počúvanie aplikácie FordPass len na Vaše osobné, nekomerčné použitie.

Akékoľvek právo alebo oprávnenie, ktoré Vám udelíme, podlieha aj nasledujúcim obmedzeniam:

1.    nesmiete umožniť tretím stranám vytvárať odvodené diela, používať akékoľvek nástroje na získavanie údajov, roboty alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov vo FordPass, vytvárať databázu, systematicky sťahovať, ukladať niektoré alebo všetky materiály z FordPass alebo webových stránok, odkazovať na alebo formulovať akúkoľvek časť FordPass, extrahovať, odvodzovať alebo sa pokúšať získať alebo odvodiť akýkoľvek zdrojový kód alebo štruktúru jednej časti alebo celku FordPass prostredníctvom reverzného inžinierstva, demontážou, dekompiláciou alebo akýmikoľvek inými prostriedkami;

2.    FordPass nesmiete používať spôsobom, ktorý je nezákonný, zneužívajúci, hanlivý, klamlivý alebo narúšajúci súkromie inej osoby, a nesmiete tiež nikoho osočovať na základe náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, etnickej príslušnosti, veku alebo zdravotného postihnutia;

3.    nesmiete používať FordPass s iným obsahom alebo spôsobom, ktorý sa vydáva za akúkoľvek osobu, firmu alebo subjekt vrátane nás;

4.    nesmiete zasahovať, pokúšať sa zasahovať, narúšať alebo sa pokúšať narušiť naše servery alebo siete, alebo neuposlúchnuť akúkoľvek z našich požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti alebo prístupu k sieti;

11.              Oznámenie o ochrannej známke

Názov spoločnosti Ford a všetky ochranné známky a logá zobrazené na FordPass sú naším vlastníctvom alebo používané na základe licencie. Neautorizované používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na FordPass je zakázané.

12.              Záväzok

Spoločnosť Ford vynaloží primerané zručnosti a starostlivosť, aby zabezpečila bezpečné používanie aplikácie FordPass a aby zabránila poškodeniu Vášho zariadenia alebo akéhokoľvek iného digitálneho obsahu uloženého vo Vašom zariadení. Spoločnosť Ford však nemôže zaručiť, že FordPass bude bezpečný a zabezpečený a že nebude obsahovať chyby alebo vírusy či iné škodlivé programy.

Spoločnosť Ford vynaloží pri poskytovaní akýchkoľvek služieb priamo Vám, primerané zručnosti a starostlivosť.

Spoločnosť Ford nenesie zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia týchto podmienok z Vašej strany.

Spoločnosť Ford nezodpovedá za žiadne služby poskytované treťou stranou na základe samostatnej zmluvy.

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach alebo v podmienkach, ktorými sa riadi akákoľvek nami poskytovaná služba (ďalej len „Podmienky spoločnosti Ford“) stanovené inak, spoločnosť Ford bude voči Vám zodpovedná len v rozsahu, v akom akákoľvek strata alebo škoda, ktorú utrpíte, vyplynie z nedodržania povinností podľa podmienok spoločnosti Ford v súvislosti s používaním aplikácie alebo akýchkoľvek iných služieb. Vylučujeme všetky podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné výslovné alebo implikované podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na používanie FordPass a/alebo služieb.

Spoločnosť Ford nemôže zaručiť, že FordPass a/alebo služby budú zakaždým k dispozícii nepretržite a v plnom prevádzkovom stave a nie je zodpovedná za akékoľvek zlyhanie alebo omeškanie pri plnení vlastných povinností v súlade s týmito podmienkami, pokiaľ takéto zlyhanie alebo omeškanie pramení z akýchkoľvek udalostí, okolností alebo príčin, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly. Za týchto okolností budeme mať nárok na primerané predĺženie lehoty za účelom plnenia našich povinností. Spoločnosť Ford si tiež vyhradzuje právo upravovať aplikáciu podľa vlastného uváženia. Okrem prípadov, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach, nebudeme mať voči Vám zodpovednosť v prípade, že akákoľvek časť aplikácie alebo akékoľvek služby, ktoré poskytujeme, nebudú dostupné alebo budú akýmkoľvek spôsobom upravené.

Súhlasíte s používaním tejto aplikácie a služieb výhradne na vaše osobné účely a aplikáciu ani služby nebudete používať na komerčné či obchodné účely ani na ďalší predaj. Nie sme voči Vám zodpovední za žiadne straty, ktoré utrpíte pri používaní FordPass alebo služieb inak ako spotrebiteľ.

S cieľom predísť pochybnostiam budeme zodpovední len za tie straty, ktoré sú rozumne predvídateľné v dôsledku prípadného porušenia.

Žiadne z ustanovení tejto zmluvy nevymedzí zodpovednosť spoločnosti Ford za:

1.    smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Ford;

2.    podvod alebo podvodné skreslenie skutočností a

3.    akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemôžu vylúčiť alebo obmedziť platné zákony.

13.              Rozhodné právo a právomoc

Ak ste spotrebiteľom: bez ohľadu na čokoľvek, čo by bolo v rozpore s týmito podmienkami, sa tieto podmienky a služby poskytované v súlade s príslušnou zmluvou riadia právom Slovenskej republiky. O akomkoľvek spore vyplývajúcom z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, rozhodujú slovenské súdy; toto ustanovenie však nebráni spotrebiteľom uplatniť si nárok v inej jurisdikcii, ak to povoľujú platné zákony. Okrem toho môžete spor vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi postúpiť subjektom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o uplatniteľnom postupe ARS nájdete na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Sťažnosť môžete predložiť aj online na ARS prostredníctvom online platformy na riešenie sporov (RSO, ktorá je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ak ste spotrebiteľom, práva, ktoré Vám podľa týchto podmienok prináležia, sú doplnkové k zákonným právam a opravným prostriedkom, ktoré Vám vyplývajú z platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, a nemajú na ne vplyv. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa budú rozhodovať Vaše zákonné práva podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

14.              Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa FordPass, môžete nás kontaktovať zaslaním podnetu na konkrétnu adresu, spadajúcu pod Vašu lokalitu, ktorú nájdete na webovej stránke http://corporate.ford.com/our-company/country-websites, alebo môžete na ich odoslanie využiť nižšie uvedené kontaktné údaje.

E-mail

FPSVK@ford.com

Kontaktná adresa

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 
Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, 
Stratford, London, England, E20 3BS;
IČO 11099683

 

 

PRÍLOHA

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Tento formulár vyplňte a zašlite nám ho len vtedy, ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

— Adresát 

 

Ford Smart Mobility U.K. Limited, 
Business Unit 2, Broadcast Centre, Here East, Queen Elizabeth Olympic Park, 
Stratford, London, England, E20 3BS;
IČO 11099683

 

— Ja/My (*) týmto oznamujem/e, že ja/my (*) odstupujem/e od mojej/našej (*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcich služieb: Aplikácia FordPass,

 

 

— Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*):

 

— Číslo objednávky (ak je k dispozícii):

 

— Vaše meno:

 

— Vaša adresa:

 

— Váš podpis (iba v prípade, ak je tento formulár zasielaný v papierovej forme):

 

 

 

— Dátum: 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.